Aby uczynić europejskie drogi bezpieczniejszymi, europosłowie ds. transportu chcą, aby decyzje o pozbawieniu prawa jazdy obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich UE i aby więcej wykroczeń uruchamiało dochodzenia transgraniczne.

Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt nowych przepisów UE, które mają położyć kres bezkarności kierowców niebędących rezydentami i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli kierowca popełni wykroczenie w kraju innym niż ten, w którym wydano mu prawo jazdy i straci je, sankcja będzie w większości przypadków ważna tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w pozostałych krajach UE.

Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta będą musiały być przekazywane do kraju UE, który wydał prawo jazdy, aby zapewnić, że decyzja o pozbawieniu prawa jazdy jest stosowana we wszystkich krajach UE.

Europosłowie proponują rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych, które uruchamiałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy. Oprócz propozycji Komisji, aby uwzględnić nadmierną prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz wykroczenia drogowe powodujące śmierć lub poważne obrażenia ciała, europosłowie dodają prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Europosłowie ds. transportu sugerują ustanowienie ścisłych terminów dla krajów UE na informowanie siebie nawzajem i osoby zainteresowanej o decyzjach o pozbawieniu prawa jazdy.

Mam nadzieję, że unijny system pozbawiania praw jazdy zmniejszy liczbę wypadków drogowych w całej UE, umożliwiając karanie lekkomyślnej jazdy za granicą, a także znacznie zmniejszy liczbę ofiar śmiertelnych spowodowanych nadmierną prędkością, jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków. Pracując na rzecz projektu Vision Zero, musimy również podnosić świadomość, że prowadzenie pojazdu ma na celu zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa na drodze - podkreśla sprawozdawca Petar Vitanov (S&D, BG).

Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki zajęli się również projektem przepisów unijnych dot. transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych i usprawnienie pomocy między państwami członkowskimi. Komisja poparła rozszerzenie listy wykroczeń drogowych, które będą doprowadzą do transgranicznych dochodzeń w sprawach o niebezpieczne parkowanie, niebezpieczne wyprzedzanie, przekraczanie linii ciągłej oraz potrącenia i ucieczki.

Biorąc pod uwagę, że około 40% przestępstw transgranicznych pozostaje bezkarnych, posłowie popierają solidniejsze procedury pomocy między krajami UE poprzez większe zaangażowanie krajowych punktów kontaktowych w dochodzenia transgraniczne, zapewnienie im dostępu do różnych rejestrów krajowych i utworzenie portalu informatycznego do wymiany informacji.

Ambitne cele projektu Vision Zero nie mogą zostać osiągnięte bez możliwości egzekwowania kar za wykroczenia drogowe popełnione przez zagranicznych kierowców. Państwa członkowskie muszą dysponować narzędziami do wymiany informacji i skutecznej identyfikacji sprawców wykroczeń drogowych. Jazda za granicą nie powinna oznaczać bezkarności, w tym dla kierowców z krajów trzecich - zaznacza poseł-sprawozdawca Kosma Złotowski (EKR, PL).

Oba wnioski są częścią pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawionego przez Komisję w marcu 2023 r. w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ułatwienia transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego i unowocześnienia przepisów dotyczących prawa jazdy. Ostatecznym celem jest jak największe zbliżenie się do zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym w UE do 2050 r. ("projekt Vision Zero”).

Opr. Gediminas Vilkas, fot. Waldemar Roszczuk